תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק יג

א בשנת עשרים ושלש שנה, ליואש בן-אחזיהו מלך יהודה--מלך יהואחז בן-יהוא על-ישראל, בשמרון, שבע עשרה, שנה.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה; וילך אחר חטאת ירבעם בן-נבט, אשר-החטיא את-ישראל--לא-סר ממנה.  ג ויחר-אף יהוה, בישראל; ויתנם ביד חזאל מלך-ארם, וביד בן-הדד בן-חזאל--כל-הימים.  ד ויחל יהואחז, את-פני יהוה; וישמע אליו, יהוה, כי ראה את-לחץ ישראל, כי-לחץ אתם מלך ארם.  ה ויתן יהוה לישראל, מושיע, ויצאו, מתחת יד-ארם; וישבו בני-ישראל באהליהם, כתמול שלשום.  ו אך לא-סרו מחטאת בית-ירבעם, אשר-החטי את-ישראל--בה הלך; וגם, האשרה, עמדה, בשמרון.  ז כי לא השאיר ליהואחז עם, כי אם-חמשים פרשים ועשרה רכב, ועשרת אלפים, רגלי:  כי אבדם מלך ארם, וישמם כעפר לדש.  ח ויתר דברי יהואחז וכל-אשר עשה, וגבורתו:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  ט וישכב יהואחז עם-אבתיו, ויקברהו בשמרון; וימלך יואש בנו, תחתיו.  {פ}

י בשנת שלשים ושבע שנה, ליואש מלך יהודה--מלך יהואש בן-יהואחז על-ישראל, בשמרון, שש עשרה, שנה.  יא ויעשה הרע, בעיני יהוה:  לא סר מכל-חטאות ירבעם בן-נבט, אשר-החטיא את-ישראל--בה הלך.  יב ויתר דברי יואש, וכל-אשר עשה, וגבורתו, אשר נלחם עם אמציה מלך-יהודה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  יג וישכב יואש עם-אבתיו, וירבעם ישב על-כסאו; ויקבר יואש בשמרון, עם מלכי ישראל.  {פ}

יד ואלישע חלה את-חליו, אשר ימות בו; וירד אליו יואש מלך-ישראל, ויבך על-פניו ויאמר, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו.  טו ויאמר לו אלישע, קח קשת וחצים; ויקח אליו, קשת וחצים.  טז ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על-הקשת, וירכב, ידו; וישם אלישע ידיו, על-ידי המלך.  יז ויאמר, פתח החלון קדמה--ויפתח; ויאמר אלישע ירה, ויור, ויאמר חץ-תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם, והכית את-ארם באפק עד-כלה.  יח ויאמר קח החצים, ויקח; ויאמר למלך-ישראל הך-ארצה, ויך שלש-פעמים ויעמד.  יט ויקצף עליו איש האלהים, ויאמר להכות חמש או-שש פעמים, אז הכית את-ארם, עד-כלה; ועתה, שלש פעמים תכה את-ארם.  {פ}

כ וימת אלישע, ויקברהו; וגדודי מואב יבאו בארץ, בא שנה.  כא ויהי הם קברים איש, והנה ראו את-הגדוד, וישליכו את-האיש, בקבר אלישע; וילך ויגע האיש, בעצמות אלישע, ויחי, ויקם על-רגליו.  {פ}

כב וחזאל מלך ארם, לחץ את-ישראל, כל, ימי יהואחז.  כג ויחן יהוה אתם וירחמם, ויפן אליהם, למען בריתו, את-אברהם יצחק ויעקב; ולא אבה השחיתם, ולא-השליכם מעל-פניו עד-עתה.  כד וימת, חזאל מלך-ארם; וימלך בן-הדד בנו, תחתיו.  כה וישב יהואש בן-יהואחז, ויקח את-הערים מיד בן-הדד בן-חזאל, אשר לקח מיד יהואחז אביו, במלחמה:  שלש פעמים הכהו יואש, וישב את-ערי ישראל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה