תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק יג

א והנה איש אלהים, בא מיהודה בדבר יהוה--אל-בית-אל; וירבעם עמד על-המזבח, להקטיר.  ב ויקרא על-המזבח, בדבר יהוה, ויאמר מזבח מזבח, כה אמר יהוה:  הנה-בן נולד לבית-דוד, יאשיהו שמו, וזבח עליך את-כהני הבמות המקטרים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך.  ג ונתן ביום ההוא מופת, לאמר, זה המופת, אשר דבר יהוה:  הנה המזבח נקרע, ונשפך הדשן אשר-עליו.  ד ויהי כשמע המלך את-דבר איש-האלהים, אשר קרא על-המזבח בבית-אל, וישלח ירבעם את-ידו מעל המזבח, לאמר תפשהו; ותיבש ידו אשר שלח עליו, ולא יכל להשיבה אליו.  ה והמזבח נקרע, וישפך הדשן מן-המזבח:  כמופת, אשר נתן איש האלהים--בדבר יהוה.  ו ויען המלך ויאמר אל-איש האלהים, חל-נא את-פני יהוה אלהיך והתפלל בעדי, ותשב ידי, אלי; ויחל איש-האלהים, את-פני יהוה, ותשב יד-המלך אליו, ותהי כבראשנה.  ז וידבר המלך אל-איש האלהים, באה-אתי הביתה וסעדה; ואתנה לך, מתת.  ח ויאמר איש-האלהים, אל-המלך, אם-תתן-לי את-חצי ביתך, לא אבא עמך; ולא-אכל לחם ולא אשתה-מים, במקום הזה.  ט כי-כן צוה אתי, בדבר יהוה לאמר, לא-תאכל לחם, ולא תשתה-מים; ולא תשוב, בדרך אשר הלכת.  י וילך, בדרך אחר; ולא-שב בדרך, אשר בא בה אל-בית-אל.  {פ}

יא ונביא אחד זקן, ישב בבית-אל; ויבוא בנו ויספר-לו את-כל-המעשה אשר-עשה איש-האלהים היום בבית-אל, את-הדברים אשר דבר אל-המלך, ויספרום, לאביהם.  יב וידבר אלהם אביהם, אי-זה הדרך הלך; ויראו בניו, את-הדרך אשר הלך איש האלהים, אשר-בא, מיהודה.  יג ויאמר, אל-בניו, חבשו-לי, החמור; ויחבשו-לו החמור, וירכב עליו.  יד וילך, אחרי איש האלהים, וימצאהו, ישב תחת האלה; ויאמר אליו, האתה איש-האלהים אשר-באת מיהודה--ויאמר אני.  טו ויאמר אליו, לך אתי הביתה; ואכל, לחם.  טז ויאמר, לא אוכל לשוב אתך--ולבוא אתך; ולא-אכל לחם, ולא-אשתה אתך מים, במקום, הזה.  יז כי-דבר אלי, בדבר יהוה, לא-תאכל לחם, ולא-תשתה שם מים; לא-תשוב ללכת, בדרך אשר-הלכת בה.  יח ויאמר לו, גם-אני נביא כמוך, ומלאך דבר אלי בדבר יהוה לאמר השבהו אתך אל-ביתך, ויאכל לחם וישת מים; כחש, לו.  יט וישב אתו, ויאכל לחם בביתו--וישת מים.  כ ויהי, הם ישבים אל-השלחן;  {פ}
 
ויהי, דבר-יהוה, אל-הנביא, אשר השיבו.  כא ויקרא אל-איש האלהים, אשר-בא מיהודה לאמר, כה, אמר יהוה:  יען, כי מרית פי יהוה, ולא שמרת את-המצוה, אשר צוך יהוה אלהיך.  כב ותשב, ותאכל לחם ותשת מים, במקום אשר דבר אליך, אל-תאכל לחם ואל-תשת מים--לא-תבוא נבלתך, אל-קבר אבתיך.  כג ויהי, אחרי אכלו לחם--ואחרי שתותו; ויחבש-לו החמור, לנביא אשר השיבו.  כד וילך, וימצאהו אריה בדרך וימיתהו; ותהי נבלתו, משלכת בדרך, והחמור עמד אצלה, והאריה עמד אצל הנבלה.  כה והנה אנשים עברים, ויראו את-הנבלה משלכת בדרך, ואת-האריה, עמד אצל הנבלה; ויבאו וידברו בעיר, אשר הנביא הזקן ישב בה.  כו וישמע הנביא, אשר השיבו מן-הדרך, ויאמר איש האלהים הוא, אשר מרה את-פי יהוה; ויתנהו יהוה לאריה, וישברהו וימתהו, כדבר יהוה, אשר דבר-לו.  כז וידבר אל-בניו לאמר, חבשו-לי את-החמור; ויחבשו.  כח וילך, וימצא את-נבלתו משלכת בדרך, וחמור והאריה, עמדים אצל הנבלה:  לא-אכל האריה את-הנבלה, ולא שבר את-החמור.  כט וישא הנביא את-נבלת איש-האלהים, וינחהו אל-החמור--וישיבהו; ויבא, אל-עיר הנביא הזקן, לספד, ולקברו.  ל וינח את-נבלתו, בקברו; ויספדו עליו, הוי אחי.  לא ויהי, אחרי קברו אתו, ויאמר אל-בניו לאמר, במותי וקברתם אתי בקבר אשר איש האלהים קבור בו:  אצל, עצמתיו, הניחו, את-עצמתי.  לב כי היה יהיה הדבר, אשר קרא בדבר יהוה, על-המזבח, אשר בבית-אל; ועל כל-בתי הבמות, אשר בערי שמרון.  {פ}

לג אחר הדבר הזה, לא-שב ירבעם מדרכו הרעה; וישב ויעש מקצות העם, כהני במות--החפץ ימלא את-ידו, ויהי כהני במות.  לד ויהי בדבר הזה, לחטאת בית ירבעם; ולהכחיד, ולהשמיד, מעל, פני האדמה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה