תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לב

א ומקנה רב, היה לבני ראובן ולבני-גד--עצום מאד; ויראו את-ארץ יעזר, ואת-ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה.  ב ויבאו בני-גד, ובני ראובן; ויאמרו אל-משה ואל-אלעזר הכהן, ואל-נשיאי העדה לאמר.  ג עטרות ודיבן ויעזר ונמרה, וחשבון ואלעלה, ושבם ונבו, ובען.  ד הארץ, אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל--ארץ מקנה, הוא; ולעבדיך, מקנה.  {ס}

ה ויאמרו, אם-מצאנו חן בעיניך--יתן את-הארץ הזאת לעבדיך, לאחזה:  אל-תעברנו, את-הירדן.  ו ויאמר משה, לבני-גד ולבני ראובן:  האחיכם, יבאו למלחמה, ואתם, תשבו פה.  ז ולמה תנואון (תניאון), את-לב בני ישראל--מעבר, אל-הארץ, אשר-נתן להם, יהוה.  ח כה עשו, אבתיכם, בשלחי אתם מקדש ברנע, לראות את-הארץ.  ט ויעלו עד-נחל אשכול, ויראו את-הארץ, ויניאו, את-לב בני ישראל--לבלתי-בא, אל-הארץ, אשר-נתן להם, יהוה.  י ויחר-אף יהוה, ביום ההוא; וישבע, לאמר.  יא אם-יראו האנשים העלים ממצרים, מבן עשרים שנה ומעלה, את האדמה, אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב:  כי לא-מלאו, אחרי.  יב בלתי כלב בן-יפנה, הקנזי, ויהושע, בן-נון:  כי מלאו, אחרי יהוה.  יג ויחר-אף יהוה, בישראל, וינעם במדבר, ארבעים שנה--עד-תם, כל-הדור, העשה הרע, בעיני יהוה.  יד והנה קמתם, תחת אבתיכם--תרבות, אנשים חטאים:  לספות עוד, על חרון אף-יהוה--אל-ישראל.  טו כי תשובן, מאחריו, ויסף עוד, להניחו במדבר; ושחתם, לכל-העם הזה.  {ס}

טז ויגשו אליו ויאמרו, גדרת צאן נבנה למקננו פה, וערים, לטפנו.  יז ואנחנו נחלץ חשים, לפני בני ישראל, עד אשר אם-הביאנם, אל-מקומם; וישב טפנו בערי המבצר, מפני ישבי הארץ.  יח לא נשוב, אל-בתינו--עד, התנחל בני ישראל, איש, נחלתו.  יט כי לא ננחל אתם, מעבר לירדן והלאה:  כי באה נחלתנו אלינו, מעבר הירדן מזרחה.  {פ}

כ ויאמר אליהם משה, אם-תעשון את-הדבר הזה:  אם-תחלצו לפני יהוה, למלחמה.  כא ועבר לכם כל-חלוץ את-הירדן, לפני יהוה, עד הורישו את-איביו, מפניו.  כב ונכבשה הארץ לפני יהוה, ואחר תשבו--והייתם נקים מיהוה, ומישראל; והיתה הארץ הזאת לכם, לאחזה--לפני יהוה.  כג ואם-לא תעשון כן, הנה חטאתם ליהוה; ודעו, חטאתכם, אשר תמצא, אתכם.  כד בנו-לכם ערים לטפכם, וגדרת לצנאכם; והיצא מפיכם, תעשו.  כה ויאמר בני-גד ובני ראובן, אל-משה לאמר:  עבדיך יעשו, כאשר אדני מצוה.  כו טפנו נשינו, מקננו וכל-בהמתנו--יהיו-שם, בערי הגלעד.  כז ועבדיך יעברו כל-חלוץ צבא, לפני יהוה--למלחמה:  כאשר אדני, דבר.  כח ויצו להם, משה, את אלעזר הכהן, ואת יהושע בן-נון; ואת-ראשי אבות המטות, לבני ישראל.  כט ויאמר משה אלהם, אם-יעברו בני-גד ובני-ראובן אתכם את-הירדן כל-חלוץ למלחמה לפני יהוה, ונכבשה הארץ, לפניכם--ונתתם להם את-ארץ הגלעד, לאחזה.  ל ואם-לא יעברו חלוצים, אתכם--ונאחזו בתככם, בארץ כנען.  לא ויענו בני-גד ובני ראובן, לאמר:  את אשר דבר יהוה אל-עבדיך, כן נעשה.  לב נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה, ארץ כנען; ואתנו אחזת נחלתנו, מעבר לירדן.  לג ויתן להם משה לבני-גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן-יוסף, את-ממלכת סיחן מלך האמרי, ואת-ממלכת, עוג מלך הבשן:  הארץ, לעריה בגבלת--ערי הארץ, סביב.  לד ויבנו בני-גד, את-דיבן ואת-עטרת, ואת, ערער.  לה ואת-עטרת שופן ואת-יעזר, ויגבהה.  לו ואת-בית נמרה, ואת-בית הרן:  ערי מבצר, וגדרת צאן.  לז ובני ראובן בנו, את-חשבון ואת-אלעלא, ואת, קריתים.  לח ואת-נבו ואת-בעל מעון, מוסבת שם--ואת-שבמה; ויקראו בשמת, את-שמות הערים אשר בנו.  לט וילכו בני מכיר בן-מנשה, גלעדה--וילכדה; ויורש, את-האמרי אשר-בה.  מ ויתן משה את-הגלעד, למכיר בן-מנשה; וישב, בה.  מא ויאיר בן-מנשה הלך, וילכד את-חותיהם; ויקרא אתהן, חות יאיר.  מב ונבח הלך, וילכד את-קנת ואת-בנתיה; ויקרא לה נבח, בשמו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו