תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כג

א ויאמר בלעם אל-בלק, בנה-לי בזה שבעה מזבחת; והכן לי בזה, שבעה פרים ושבעה אילים.  ב ויעש בלק, כאשר דבר בלעם; ויעל בלק ובלעם פר ואיל, במזבח.  ג ויאמר בלעם לבלק, התיצב על-עלתך, ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי, ודבר מה-יראני והגדתי לך; וילך, שפי.  ד ויקר אלהים, אל-בלעם; ויאמר אליו, את-שבעת המזבחת ערכתי, ואעל פר ואיל, במזבח.  ה וישם יהוה דבר, בפי בלעם; ויאמר שוב אל-בלק, וכה תדבר.  ו וישב אליו, והנה נצב על-עלתו--הוא, וכל-שרי מואב.  ז וישא משלו, ויאמר:  מן-ארם ינחני בלק מלך-מואב, מהררי-קדם--לכה ארה-לי יעקב, ולכה זעמה ישראל.  ח מה אקב, לא קבה אל; ומה אזעם, לא זעם יהוה.  ט כי-מראש צרים אראנו, ומגבעות אשורנו:  הן-עם לבדד ישכן, ובגוים לא יתחשב.  י מי מנה עפר יעקב, ומספר את-רבע ישראל; תמת נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמהו.  יא ויאמר בלק אל-בלעם, מה עשית לי:  לקב איבי לקחתיך, והנה ברכת ברך.  יב ויען, ויאמר:  הלא, את אשר ישים יהוה בפי--אתו אשמר, לדבר.  יג ויאמר אליו בלק, לך-נא אתי אל-מקום אחר אשר תראנו משם--אפס קצהו תראה, וכלו לא תראה; וקבנו-לי, משם.  יד ויקחהו שדה צפים, אל-ראש הפסגה; ויבן שבעה מזבחת, ויעל פר ואיל במזבח.  טו ויאמר, אל-בלק, התיצב כה, על-עלתך; ואנכי, אקרה כה.  טז ויקר יהוה אל-בלעם, וישם דבר בפיו; ויאמר שוב אל-בלק, וכה תדבר.  יז ויבא אליו, והנו נצב על-עלתו, ושרי מואב, אתו; ויאמר לו בלק, מה-דבר יהוה.  יח וישא משלו, ויאמר:  קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו צפר.  יט לא איש אל ויכזב, ובן-אדם ויתנחם; ההוא אמר ולא יעשה, ודבר ולא יקימנה.  כ הנה ברך, לקחתי; וברך, ולא אשיבנה.  כא לא-הביט און ביעקב, ולא-ראה עמל בישראל; יהוה אלהיו עמו, ותרועת מלך בו.  כב אל, מוציאם ממצרים--כתועפת ראם, לו.  כג כי לא-נחש ביעקב, ולא-קסם בישראל; כעת, יאמר ליעקב ולישראל, מה-פעל, אל.  כד הן-עם כלביא יקום, וכארי יתנשא; לא ישכב עד-יאכל טרף, ודם-חללים ישתה.  כה ויאמר בלק אל-בלעם, גם-קב לא תקבנו; גם-ברך, לא תברכנו.  כו ויען בלעם, ויאמר אל-בלק:  הלא, דברתי אליך לאמר, כל אשר-ידבר יהוה, אתו אעשה.  כז ויאמר בלק, אל-בלעם, לכה-נא אקחך, אל-מקום אחר; אולי יישר בעיני האלהים, וקבתו לי משם.  כח ויקח בלק, את-בלעם, ראש הפעור, הנשקף על-פני הישימן.  כט ויאמר בלעם אל-בלק, בנה-לי בזה שבעה מזבחת; והכן לי בזה, שבעה פרים ושבעה אילם.  ל ויעש בלק, כאשר אמר בלעם; ויעל פר ואיל, במזבח.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו