תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק טו

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם:  כי תבאו, אל-ארץ מושבתיכם, אשר אני, נתן לכם.  ג ועשיתם אשה ליהוה, עלה או-זבח, לפלא-נדר או בנדבה, או במעדיכם--לעשות ריח ניחח, ליהוה, מן-הבקר, או מן-הצאן.  ד והקריב המקריב קרבנו, ליהוה--מנחה, סלת עשרון, בלול, ברבעית ההין שמן.  ה ויין לנסך רביעית ההין, תעשה על-העלה או לזבח--לכבש, האחד.  ו או לאיל תעשה מנחה, סלת שני עשרנים, בלולה בשמן, שלשית ההין.  ז ויין לנסך, שלשית ההין--תקריב ריח-ניחח, ליהוה.  ח וכי-תעשה בן-בקר, עלה או-זבח, לפלא-נדר או-שלמים, ליהוה.  ט והקריב על-בן-הבקר מנחה, סלת שלשה עשרנים, בלול בשמן, חצי ההין.  י ויין תקריב לנסך, חצי ההין--אשה ריח-ניחח, ליהוה.  יא ככה יעשה, לשור האחד, או, לאיל האחד; או-לשה בכבשים, או בעזים.  יב כמספר, אשר תעשו--ככה תעשו לאחד, כמספרם.  יג כל-האזרח יעשה-ככה, את-אלה, להקריב אשה ריח-ניחח, ליהוה.  יד וכי-יגור אתכם גר או אשר-בתוככם, לדרתיכם, ועשה אשה ריח-ניחח, ליהוה--כאשר תעשו, כן יעשה.  טו הקהל, חקה אחת לכם ולגר הגר:  חקת עולם לדרתיכם, ככם כגר יהיה לפני יהוה.  טז תורה אחת ומשפט אחד, יהיה לכם, ולגר, הגר אתכם.  {פ}

יז וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  יח דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם:  בבאכם, אל-הארץ, אשר אני מביא אתכם, שמה.  יט והיה, באכלכם מלחם הארץ--תרימו תרומה, ליהוה.  כ ראשית, ערסתכם--חלה, תרימו תרומה:  כתרומת גרן, כן תרימו אתה.  כא מראשית, ערסתיכם, תתנו ליהוה, תרומה--לדרתיכם.  {ס}

כב וכי תשגו--ולא תעשו, את כל-המצות האלה:  אשר-דבר יהוה, אל-משה.  כג את כל-אשר צוה יהוה אליכם, ביד-משה:  מן-היום אשר צוה יהוה, והלאה--לדרתיכם.  כד והיה, אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל-העדה פר בן-בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה, ומנחתו ונסכו כמשפט; ושעיר-עזים אחד, לחטת.  כה וכפר הכהן, על-כל-עדת בני ישראל--ונסלח להם:  כי-שגגה הוא--והם הביאו את-קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה, על-שגגתם.  כו ונסלח, לכל-עדת בני ישראל, ולגר, הגר בתוכם:  כי לכל-העם, בשגגה.  {ס}

כז ואם-נפש אחת, תחטא בשגגה--והקריבה עז בת-שנתה, לחטאת.  כח וכפר הכהן, על-הנפש השגגת בחטאה בשגגה--לפני יהוה:  לכפר עליו, ונסלח לו.  כט האזרח בבני ישראל, ולגר הגר בתוכם--תורה אחת יהיה לכם, לעשה בשגגה.  ל והנפש אשר-תעשה ביד רמה, מן-האזרח ומן-הגר--את-יהוה, הוא מגדף; ונכרתה הנפש ההוא, מקרב עמה.  לא כי דבר-יהוה בזה, ואת-מצותו הפר; הכרת תכרת הנפש ההוא, עונה בה.  {פ}

לב ויהיו בני-ישראל, במדבר; וימצאו, איש מקשש עצים--ביום השבת.  לג ויקריבו אתו, המצאים אתו מקשש עצים--אל-משה, ואל-אהרן, ואל, כל-העדה.  לד ויניחו אתו, במשמר:  כי לא פרש, מה-יעשה לו.  {ס}

לה ויאמר יהוה אל-משה, מות יומת האיש; רגום אתו באבנים כל-העדה, מחוץ למחנה.  לו ויציאו אתו כל-העדה, אל-מחוץ למחנה, וירגמו אתו באבנים, וימת:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  {פ}

לז ויאמר יהוה, אל-משה לאמר.  לח דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, ועשו להם ציצת על-כנפי בגדיהם, לדרתם; ונתנו על-ציצת הכנף, פתיל תכלת.  לט והיה לכם, לציצת, וראיתם אתו וזכרתם את-כל-מצות יהוה, ועשיתם אתם; ולא-תתורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר-אתם זנים, אחריהם.  מ למען תזכרו, ועשיתם את-כל-מצותי; והייתם קדשים, לאלהיכם.  מא אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם, לאלהים:  אני, יהוה אלהיכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו