תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ז

א ויהי ביום כלות משה להקים את-המשכן, וימשח אתו ויקדש אתו ואת-כל-כליו, ואת-המזבח, ואת-כל-כליו; וימשחם, ויקדש אתם.  ב ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבתם:  הם נשיאי המטת, הם העמדים על-הפקדים.  ג ויביאו את-קרבנם לפני יהוה, שש-עגלת צב ושני עשר בקר--עגלה על-שני הנשאים, ושור לאחד; ויקריבו אותם, לפני המשכן.  ד ויאמר יהוה, אל-משה לאמר.  ה קח, מאתם, והיו, לעבד את-עבדת אהל מועד; ונתתה אותם אל-הלוים, איש כפי עבדתו.  ו ויקח משה, את-העגלת ואת-הבקר; ויתן אותם, אל-הלוים.  ז את שתי העגלות, ואת ארבעת הבקר--נתן, לבני גרשון:  כפי, עבדתם.  ח ואת ארבע העגלת, ואת שמנת הבקר--נתן, לבני מררי:  כפי, עבדתם, ביד איתמר, בן-אהרן הכהן.  ט ולבני קהת, לא נתן:  כי-עבדת הקדש עלהם, בכתף ישאו.  י ויקריבו הנשאים, את חנכת המזבח, ביום, המשח אתו; ויקריבו הנשיאם את-קרבנם, לפני המזבח.  יא ויאמר יהוה, אל-משה:  נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את-קרבנם, לחנכת המזבח.  {ס}

יב ויהי, המקריב ביום הראשון--את-קרבנו:  נחשון בן-עמינדב, למטה יהודה.  יג וקרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  יד כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  טו פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  טז שעיר-עזים אחד, לחטאת.  יז ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתודים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן נחשון, בן-עמינדב.  {פ}

יח ביום, השני, הקריב, נתנאל בן-צוער--נשיא, יששכר.  יט הקרב את-קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  כ כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  כא פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  כב שעיר-עזים אחד, לחטאת.  כג ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן נתנאל, בן-צוער.  {פ}

כד ביום, השלישי, נשיא, לבני זבולן--אליאב, בן-חלן.  כה קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  כו כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  כז פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  כח שעיר-עזים אחד, לחטאת.  כט ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן אליאב, בן-חלן.  {פ}

ל ביום, הרביעי, נשיא, לבני ראובן--אליצור, בן-שדיאור.  לא קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  לב כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  לג פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  לד שעיר-עזים אחד, לחטאת.  לה ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן אליצור, בן-שדיאור.  {פ}

לו ביום, החמישי, נשיא, לבני שמעון--שלמיאל, בן-צורישדי.  לז קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  לח כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  לט פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  מ שעיר-עזים אחד, לחטאת.  מא ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן שלמיאל, בן-צורישדי.  {פ}

מב ביום, הששי, נשיא, לבני גד--אליסף, בן-דעואל.  מג קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  מד כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  מה פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  מו שעיר-עזים אחד, לחטאת.  מז ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן אליסף, בן-דעואל.  {פ}

מח ביום, השביעי, נשיא, לבני אפרים--אלישמע, בן-עמיהוד.  מט קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  נ כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  נא פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  נב שעיר-עזים אחד, לחטאת.  נג ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן אלישמע, בן-עמיהוד.  {פ}

נד ביום, השמיני, נשיא, לבני מנשה--גמליאל, בן-פדהצור.  נה קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  נו כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  נז פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  נח שעיר-עזים אחד, לחטאת.  נט ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן גמליאל, בן-פדהצור.  {פ}

ס ביום, התשיעי, נשיא, לבני בנימן--אבידן, בן-גדעני.  סא קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  סב כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  סג פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  סד שעיר-עזים אחד, לחטאת.  סה ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן אבידן, בן-גדעני.  {פ}

סו ביום, העשירי, נשיא, לבני דן--אחיעזר, בן-עמישדי.  סז קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  סח כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  סט פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  ע שעיר-עזים אחד, לחטאת.  עא ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן אחיעזר, בן-עמישדי.  {פ}

עב ביום עשתי עשר יום, נשיא לבני אשר--פגעיאל, בן-עכרן.  עג קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  עד כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  עה פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  עו שעיר-עזים אחד, לחטאת.  עז ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן פגעיאל, בן-עכרן.  {פ}

עח ביום שנים עשר יום, נשיא לבני נפתלי--אחירע, בן-עינן.  עט קרבנו קערת-כסף אחת, שלשים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקדש; שניהם מלאים, סלת בלולה בשמן--למנחה.  פ כף אחת עשרה זהב, מלאה קטרת.  פא פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעלה.  פב שעיר-עזים אחד, לחטאת.  פג ולזבח השלמים, בקר שנים, אילם חמשה עתדים חמשה, כבשים בני-שנה חמשה:  זה קרבן אחירע, בן-עינן.  {פ}

פד זאת חנכת המזבח, ביום המשח אתו, מאת, נשיאי ישראל:  קערת כסף שתים עשרה, מזרקי-כסף שנים עשר, כפות זהב, שתים עשרה.  פה שלשים ומאה, הקערה האחת כסף, ושבעים, המזרק האחד; כל כסף הכלים, אלפים וארבע-מאות בשקל הקדש.  פו כפות זהב שתים-עשרה מלאת קטרת, עשרה עשרה הכף בשקל הקדש; כל-זהב הכפות, עשרים ומאה.  פז כל-הבקר לעלה שנים עשר פרים, אילם שנים-עשר כבשים בני-שנה שנים עשר--ומנחתם; ושעירי עזים שנים עשר, לחטאת.  פח וכל בקר זבח השלמים, עשרים וארבעה פרים, אילם ששים עתדים ששים, כבשים בני-שנה ששים:  זאת חנכת המזבח, אחרי המשח אתו.  פט ובבא משה אל-אהל מועד, לדבר אתו, וישמע את-הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על-ארן העדת, מבין שני הכרבים; וידבר, אליו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו