תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ו

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם:  איש או-אשה, כי יפלא לנדר נדר נזיר--להזיר, ליהוה.  ג מיין ושכר יזיר, חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה; וכל-משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל.  ד כל, ימי נזרו:  מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד-זג--לא יאכל.  ה כל-ימי נדר נזרו, תער לא-יעבר על-ראשו:  עד-מלאת הימם אשר-יזיר ליהוה, קדש יהיה--גדל פרע, שער ראשו.  ו כל-ימי הזירו, ליהוה, על-נפש מת, לא יבא.  ז לאביו ולאמו, לאחיו ולאחתו--לא-יטמא להם, במתם:  כי נזר אלהיו, על-ראשו.  ח כל, ימי נזרו, קדש הוא, ליהוה.  ט וכי-ימות מת עליו בפתע פתאם, וטמא ראש נזרו--וגלח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו.  י וביום השמיני, יבא שתי תרים, או שני, בני יונה:  אל-הכהן--אל-פתח, אהל מועד.  יא ועשה הכהן, אחד לחטאת ואחד לעלה, וכפר עליו, מאשר חטא על-הנפש; וקדש את-ראשו, ביום ההוא.  יב והזיר ליהוה את-ימי נזרו, והביא כבש בן-שנתו לאשם; והימים הראשנים יפלו, כי טמא נזרו.  יג וזאת תורת, הנזיר:  ביום, מלאת ימי נזרו, יביא אתו, אל-פתח אהל מועד.  יד והקריב את-קרבנו ליהוה כבש בן-שנתו תמים אחד, לעלה, וכבשה אחת בת-שנתה תמימה, לחטאת; ואיל-אחד תמים, לשלמים.  טו וסל מצות, סלת חלת בלולת בשמן, ורקיקי מצות, משחים בשמן; ומנחתם, ונסכיהם.  טז והקריב הכהן, לפני יהוה; ועשה את-חטאתו, ואת-עלתו.  יז ואת-האיל יעשה זבח שלמים, ליהוה, על, סל המצות; ועשה, הכהן, את-מנחתו, ואת-נסכו.  יח וגלח הנזיר, פתח אהל מועד--את-ראש נזרו; ולקח, את-שער ראש נזרו, ונתן על-האש, אשר-תחת זבח השלמים.  יט ולקח הכהן את-הזרע בשלה, מן-האיל, וחלת מצה אחת מן-הסל, ורקיק מצה אחד; ונתן על-כפי הנזיר, אחר התגלחו את-נזרו.  כ והניף אותם הכהן תנופה, לפני יהוה--קדש הוא לכהן, על חזה התנופה ועל שוק התרומה; ואחר ישתה הנזיר, יין.  כא זאת תורת הנזיר, אשר ידר, קרבנו ליהוה על-נזרו, מלבד אשר-תשיג ידו; כפי נדרו, אשר ידר--כן יעשה, על תורת נזרו.  {פ}

כב וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  כג דבר אל-אהרן ואל-בניו לאמר, כה תברכו את-בני ישראל:  אמור, להם.  {ס}

כד יברכך יהוה, וישמרך.  {ס}

כה יאר יהוה פניו אליך, ויחנך.  {ס}

כו ישא יהוה פניו אליך, וישם לך שלום.  {ס}

כז ושמו את-שמי, על-בני ישראל; ואני, אברכם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו