תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ג

א ואלה תולדת אהרן, ומשה:  ביום, דבר יהוה את-משה--בהר סיני.  ב ואלה שמות בני-אהרן, הבכר נדב, ואביהוא, אלעזר ואיתמר.  ג אלה, שמות בני אהרן, הכהנים, המשחים--אשר-מלא ידם, לכהן.  ד וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה, במדבר סיני, ובנים, לא-היו להם; ויכהן אלעזר ואיתמר, על-פני אהרן אביהם.  {פ}

ה וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ו הקרב, את-מטה לוי, והעמדת אתו, לפני אהרן הכהן; ושרתו, אתו.  ז ושמרו את-משמרתו, ואת-משמרת כל-העדה, לפני, אהל מועד--לעבד, את-עבדת המשכן.  ח ושמרו, את-כל-כלי אהל מועד, ואת-משמרת, בני ישראל--לעבד, את-עבדת המשכן.  ט ונתתה, את-הלוים, לאהרן, ולבניו:  נתונם נתונם המה לו, מאת בני ישראל.  י ואת-אהרן ואת-בניו תפקד, ושמרו את-כהנתם; והזר הקרב, יומת.  {פ}

יא וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  יב ואני הנה לקחתי את-הלוים, מתוך בני ישראל, תחת כל-בכור פטר רחם, מבני ישראל; והיו לי, הלוים.  יג כי לי, כל-בכור--ביום הכתי כל-בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל-בכור בישראל, מאדם עד-בהמה:  לי יהיו, אני יהוה.  {פ}

יד וידבר יהוה אל-משה, במדבר סיני לאמר.  טו פקד את-בני לוי, לבית אבתם למשפחתם:  כל-זכר מבן-חדש ומעלה, תפקדם.  טז ויפקד אתם משה, על-פי יהוה, כאשר, צוה.  יז ויהיו-אלה בני-לוי, בשמתם--גרשון, וקהת ומררי.  יח ואלה שמות בני-גרשון, למשפחתם--לבני, ושמעי.  יט ובני קהת, למשפחתם--עמרם ויצהר, חברון ועזיאל.  כ ובני מררי, למשפחתם--מחלי ומושי; אלה הם משפחת הלוי, לבית אבתם.  כא לגרשון--משפחת הלבני, ומשפחת השמעי; אלה הם, משפחת הגרשני.  כב פקדיהם במספר כל-זכר, מבן-חדש ומעלה; פקדיהם, שבעת אלפים וחמש מאות.  כג משפחת, הגרשני, אחרי המשכן יחנו, ימה.  כד ונשיא בית-אב, לגרשני, אליסף, בן-לאל.  כה ומשמרת בני-גרשון באהל מועד, המשכן והאהל; מכסהו--ומסך, פתח אהל מועד.  כו וקלעי החצר, ואת-מסך פתח החצר, אשר על-המשכן ועל-המזבח, סביב; ואת, מיתריו, לכל, עבדתו.  {ס}

כז ולקהת, משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי, ומשפחת החברני, ומשפחת העזיאלי; אלה הם, משפחת הקהתי.  כח במספר, כל-זכר, מבן-חדש, ומעלה--שמנת אלפים ושש מאות, שמרי משמרת הקדש.  כט משפחת בני-קהת, יחנו, על ירך המשכן, תימנה.  ל ונשיא בית-אב, למשפחת הקהתי, אליצפן, בן-עזיאל.  לא ומשמרתם, הארן והשלחן והמנרה והמזבחת, וכלי הקדש, אשר ישרתו בהם; והמסך--וכל, עבדתו.  לב ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן-אהרן הכהן, פקדת, שמרי משמרת הקדש.  לג למררי--משפחת המחלי, ומשפחת המושי; אלה הם, משפחת מררי.  לד ופקדיהם במספר כל-זכר, מבן-חדש ומעלה--ששת אלפים, ומאתים.  לה ונשיא בית-אב למשפחת מררי, צוריאל בן-אביחיל; על ירך המשכן יחנו, צפנה.  לו ופקדת משמרת, בני מררי--קרשי המשכן, ובריחיו ועמדיו ואדניו; וכל-כליו--וכל, עבדתו.  לז ועמדי החצר סביב, ואדניהם; ויתדתם, ומיתריהם.  לח והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל-מועד מזרחה משה ואהרן ובניו, שמרים משמרת המקדש, למשמרת, בני ישראל; והזר הקרב, יומת.  לט כל-פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן, על-פי יהוה--למשפחתם:  כל-זכר מבן-חדש ומעלה, שנים ועשרים אלף.  {ס}

מ ויאמר יהוה אל-משה, פקד כל-בכר זכר לבני ישראל, מבן-חדש, ומעלה; ושא, את מספר שמתם.  מא ולקחת את-הלוים לי אני יהוה, תחת כל-בכר בבני ישראל; ואת, בהמת הלוים, תחת כל-בכור, בבהמת בני ישראל.  מב ויפקד משה, כאשר צוה יהוה אתו, את-כל-בכור, בבני ישראל.  מג ויהי כל-בכור זכר במספר שמת, מבן-חדש ומעלה--לפקדיהם:  שנים ועשרים אלף, שלשה ושבעים ומאתים.  {פ}

מד וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  מה קח את-הלוים, תחת כל-בכור בבני ישראל, ואת-בהמת הלוים, תחת בהמתם; והיו-לי הלוים, אני יהוה.  מו ואת פדויי השלשה, והשבעים והמאתים--העדפים, על-הלוים, מבכור, בני ישראל.  מז ולקחת, חמשת חמשת שקלים--לגלגלת:  בשקל הקדש תקח, עשרים גרה השקל.  מח ונתתה הכסף, לאהרן ולבניו--פדויי, העדפים בהם.  מט ויקח משה, את כסף הפדיום--מאת, העדפים, על, פדויי הלוים.  נ מאת, בכור בני ישראל--לקח את-הכסף:  חמשה וששים ושלש מאות, ואלף--בשקל הקדש.  נא ויתן משה את-כסף הפדים, לאהרן ולבניו--על-פי יהוה:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו