תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ב

א וידבר יהוה, אל-משה ואל-אהרן לאמר.  ב איש על-דגלו באתת לבית אבתם, יחנו בני ישראל:  מנגד, סביב לאהל-מועד יחנו.  ג והחנים קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה לצבאתם; ונשיא לבני יהודה, נחשון בן-עמינדב.  ד וצבאו, ופקדיהם--ארבעה ושבעים אלף, ושש מאות.  ה והחנים עליו, מטה יששכר; ונשיא לבני יששכר, נתנאל בן-צוער.  ו וצבאו, ופקדיו--ארבעה וחמשים אלף, וארבע מאות.  ז מטה, זבולן; ונשיא לבני זבולן, אליאב בן-חלן.  ח וצבאו, ופקדיו--שבעה וחמשים אלף, וארבע מאות.  ט כל-הפקדים למחנה יהודה, מאת אלף ושמנים אלף וששת-אלפים וארבע-מאות--לצבאתם; ראשנה, יסעו.  {ס}

י דגל מחנה ראובן תימנה, לצבאתם; ונשיא לבני ראובן, אליצור בן-שדיאור.  יא וצבאו, ופקדיו--ששה וארבעים אלף, וחמש מאות.  יב והחונם עליו, מטה שמעון; ונשיא לבני שמעון, שלמיאל בן-צורישדי.  יג וצבאו, ופקדיהם--תשעה וחמשים אלף, ושלש מאות.  יד ומטה, גד; ונשיא לבני גד, אליסף בן-רעואל.  טו וצבאו, ופקדיהם--חמשה וארבעים אלף, ושש מאות וחמשים.  טז כל-הפקדים למחנה ראובן, מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע-מאות וחמשים--לצבאתם; ושנים, יסעו.  {ס}

יז ונסע אהל-מועד מחנה הלוים, בתוך המחנת; כאשר יחנו כן יסעו, איש על-ידו לדגליהם.  {ס}

יח דגל מחנה אפרים לצבאתם, ימה; ונשיא לבני אפרים, אלישמע בן-עמיהוד.  יט וצבאו, ופקדיהם--ארבעים אלף, וחמש מאות.  כ ועליו, מטה מנשה; ונשיא לבני מנשה, גמליאל בן-פדהצור.  כא וצבאו, ופקדיהם--שנים ושלשים אלף, ומאתים.  כב ומטה, בנימן; ונשיא לבני בנימן, אבידן בן-גדעני.  כג וצבאו, ופקדיהם--חמשה ושלשים אלף, וארבע מאות.  כד כל-הפקדים למחנה אפרים, מאת אלף ושמנת-אלפים ומאה--לצבאתם; ושלשים, יסעו.  {ס}

כה דגל מחנה דן צפנה, לצבאתם; ונשיא לבני דן, אחיעזר בן-עמישדי.  כו וצבאו, ופקדיהם--שנים וששים אלף, ושבע מאות.  כז והחנים עליו, מטה אשר; ונשיא לבני אשר, פגעיאל בן-עכרן.  כח וצבאו, ופקדיהם--אחד וארבעים אלף, וחמש מאות.  כט ומטה, נפתלי; ונשיא לבני נפתלי, אחירע בן-עינן.  ל וצבאו, ופקדיהם--שלשה וחמשים אלף, וארבע מאות.  לא כל-הפקדים, למחנה דן--מאת אלף ושבעה וחמשים אלף, ושש מאות; לאחרנה יסעו, לדגליהם.  {פ}

לב אלה פקודי בני-ישראל, לבית אבתם:  כל-פקודי המחנת, לצבאתם--שש-מאות אלף ושלשת אלפים, וחמש מאות וחמשים.  לג והלוים--לא התפקדו, בתוך בני ישראל:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  לד ויעשו, בני ישראל:  ככל אשר-צוה יהוה את-משה, כן-חנו לדגליהם וכן נסעו--איש למשפחתיו, על-בית אבתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו